fbpx

תקנון התחרות

1. כל תלמיד תיכון, בגילאים 13-17, רשאי להשתתף בתחרות. כל משתתף רשאי להגיש לא יותר משלוש (3) קריקטורות.

2. ניתן להשתתף בתחרות דרך אתר התחרות בלבד.

3. המועד האחרון להגשת קריקטורות הוא יום שישי, 01 במאי, 2020     

4. המשתתפים יגישו קריקטורות מקוריות, פרי ידם, על נושא התחרות ויחתמו על הצהרה בדבר זכויות יוצרים ומקוריות עבודתם.

5. המשתתפים יצרפו את פרטי הקשר (דוא”ל וטלפון) של אחד מהבאים:, מורה/רכז אזרחות או מורה/רכז אמנות בבית ספרם.

6. את הקריקטורות יש להגיש רק באמצעות אתר התחרות, בתצורה הבאה: קובץ JPEG ברזולוציה של 300 DPI ומעלה, משקל הקובץ עד 3MB. סגור להדפסה בגודל A3.

7. משתתפים בתחרות יצרפו לקריקטורה תמונת ראש שלהם (300 DPI לפחות, עד 3MB), תיאור קצר של עצמם (75 מילים לכל היותר) דברי הסבר קצרים על הקריקטורה. הטקסט בקריקטורה ובדברי ההסבר יכול להיות בכל שפה.

8. שמות שלושת הזוכים במקומות הראשונים ו-22 המשתתפים הנוספים שהקריקטורות שלהם ייבחרו להיכלל בתערוכה, יפורסמו באתר התחרות, באתר מועדון העיתונאים ובאמצעי התקשורת.

9. כל הקריקטורות הזוכות ו-22 המשתתפות הנוספות בתערוכה יוכלו להיות מוצגות על ידי מועדון העיתונאים ו/או המוזיאון ו/או מי מטעמם למטרות פרסום, תערוכות וכתיבה המייצגת את נושא התחרות – תוך ציון שמו של התלמיד המצייר ושם התחרות. התלמידים ו/או בתי הספר יוכלו להציג את העבודות באישור מוקדם של מועדון העיתונאים – תוך ציון שם התחרות וקרדיט למועדון ולמוזיאון.

10. החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

11. ע”י עצם ההשתתפות בתחרות, המשתתפים מאשרים כי הם מקבלים את כל סעיפי תקנון התחרות.

Join us
Scroll to top
Skip to content